ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Definities

Artikel 2 : Toepassing

Artikel 3 : Wijziging van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 : Algemene inkoopvoorwaarden

Artikel 5 : Offertes

Artikel 6 : Duur van de overeenkomst

Artikel 7 : Bevestiging en aanvaarding van de opdracht / totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8 : Wijziging van de opdracht

Artikel 9 : Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

Artikel 10 : Uitvoering van de opdracht

Artikel 11 : Uitbesteding aan derden

Artikel 12 : Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

Artikel 13 : Bijkomende kosten

Artikel 14 : Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

Artikel 15 : Prijzen / Vergoeding

Artikel 16 : Betalingen

Artikel 17 : Incassokosten

Artikel 18 : Opschorting, staking en ontbinding

Artikel 19 : Overmacht

Artikel 20 : Aansprakelijkheid

Artikel 21 : Reclames

Artikel 22 : Garantie 1

Artikel 23 : Eigendomsvoorbehoud

Artikel 24 : Retentierecht

Artikel 25 : Gebruik en licentie

Artikel 26 : Intellectueel eigendom

Artikel 27 : Geheimhoudingsplicht

Artikel 28 : Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer : Cartelli Customs., gevestigd te Haarlem, 2031CJ, Fustweg 1H, ingeschreven onder nummer 65757971 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Opdrachtgever : De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die opdrachtnemer de opdracht heeft gegeven en daarmee partij is bij de overeenkomst.

Overeenkomst : De overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat opdrachtnemer de opdracht van opdrachtgever zal uitvoeren.

Opdracht : Een verzoek van opdrachtgever aan opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten of vervaardigen van zaken al dan niet het mondeling adviseren alsmede alle (rechts-) handelingen die noodzakelijk zijn ten uitvoering van die opdracht. Deze ontstaat nadien de opdrachtgever hierom heeft verzocht.

Werkzaamheden : Alle werkzaamheden die met dien verstanden zijn verricht, met het oogmerk op het tot stand brengen van de door opdrachtgever gegeven opdracht, alsmede het behartigen van de belangen van de opdrachtgever, al dan niet op diens verzoek, in deze.

Zaken : De voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.

Offerte : De schriftelijke, aan de opdrachtgever verstrekte, begroting / indicatie van de kosten verbonden aan de opdracht.

Derden : Degene die in opdracht van opdrachtgever of opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk dienen uit te voeren of hebben uitgevoerd, alsmede samenwerkende partijen van opdrachtnemer.

Schriftelijk : Zolang de identiteit van de afzender voldoende vastgesteld kan worden, wordt ook elektronische communicatie zoals e-mail en chatgesprekken als schriftelijk beschouwd. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepassing

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, overeenstemmingen, aanbiedingen van opdrachtnemer. Alsmede alle werkzaamheden, al dan niet schriftelijk overeengekomen, verricht ten behoeve van de opdracht.

2.2. Deze algemene voorwaarden worden aan elke opdrachtgever alvorens de totstandkoming van de overeenkomst middels de website van opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter inzage aangeboden en tevens per e-mail aan opdrachtgever toegezonden. Op verzoek van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer een hardcopy aan opdrachtgever van de algemene voorwaarden verstrekken. Naast de eerder genoemde wijzen van ter handstelling zijn de algemene voorwaarden ter inzage geplaatst op de website van opdrachtnemer en is desgewenst in te zien bij de kamer van koophandel te Arnhem.

2.3. Middels de ter hand stelling verondersteld opdrachtnemer dat opdrachtgever de voorwaarden heeft aanvaard.

2.4. Ter ondersteuning van het in lid 3 genoemde kan het zo zijn dat opdrachtnemer van opdrachtgever verlangd, al dan niet op diens machtiging, of op diens offerte een handtekening te plaatsen ter schriftelijke bevestiging dat de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld.

2.5. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6. Incidentele afwijkingen op deze voorwaarden geven opdrachtgever bij een latere opdracht niet het recht om zich die afwijking te beroepen.

2.7. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor uitvoering waaraan derden dienen te worden betrokken.

2.8. Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 3 Wijziging van deze algemene voorwaarden

3.1. De opdrachtnemer behoudt het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

3.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van twaalf maanden of langer.

Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 4: Algemene inkoopvoorwaarden

4.1. Opdrachtgever dient van opdrachtnemer een schriftelijk akkoord te hebben ontvangen inzake diens algemene inkoopvoorwaarden.

4.2. Indien de opdrachtnemer niet schriftelijk akkoord is gegaan met de algemene inkoopvoorwaarden van opdrachtgever, of deze in strijd zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 5 Offertes

5.1. De door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en gemaakte offertes zijn vrijblijvend.

5.2. Tenzij anders nadrukkelijk en schriftelijk vermeld, is de geldigheid van de offertes beperkt tot veertien dagen. Na het verstrijken van deze termijn behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te verhogen met tenminste tien procent.

5.3. Indien er tijdens de termijn, zoals vermeld in lid 3, onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden plaats vinden behoudt opdrachtnemer het recht om de offerte te wijzigen. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

5.4. Op de factuur en offerte vermelde prijzen zijn voor particulieren inclusief, en voor ondernemers exclusief, de btw en andere heffingen van overheidswege. 5.5. Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen, kan de opdrachtgever zich niet bij toekomstige opdrachten beroepen op tarieven en aanbiedingen vermeld op een eerder aangegeven offerte.

5.6. Indien de opdrachtnemer besluit op gronden, zoals vermeld in lid 3, de offerte te wijzigen zal hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk berichten.

5.7. De opdrachtgever accepteert het risico dat de offerte een begroting / prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 15% behoeven dan ook niet aan opdrachtgever gemeld te worden.

5.8. De opdrachtgever accepteert het risico dat de prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van opdrachtnemer, die benodigd zijn om de opdracht te voltooien.

5.9. Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeld in lid 9, in strijd zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

5.10. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.

5.11. De opdrachtgever accepteert het risico dat de prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van opdrachtnemer, die benodigd om de opdracht te voltooien.

5.12. Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeld in lid 12, in strijdt zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

5.13. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen veertien dagen wordt bevestigd.

Artikel 6 Duur van de overeenkomst

6.1. De overeenkomst wordt per opdracht aangegaan. Zolang de opdracht niet is voltooid, of één der partijen niet kenbaar heeft gemaakt de overeenkomst te beëindigen of ontbinden, wordt er verondersteld dat de overeenkomst van kracht is.

6.2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan dient de termijn nadrukkelijk op de overeenkomst te worden vermeld.

6.3. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, die termijn is verstreken, er door de opdrachtgever geen schriftelijke mededeling is gedaan met betrekking tot het aflopen van de termijn, zal de overeenkomst gelijk eenzelfde duur verlengd.

6.4. De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beëindigd.

6.5. De opzegtermijn bedraagt voor consumenten dertig dagen en voor zakelijke afnemers drie maanden.

Artikel 7 Bevestiging en aanvaarding van de opdracht / totstandkoming van de overeenkomst

7.1. De opdrachtgever kan zowel schriftelijk als mondeling de opdracht verstrekken.

7.2. De opdrachtnemer zal ter bevestiging van de opdracht een bevestiging sturen naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever hierop geen bezwaar/aanpassingen retourneert aan opdrachtnemer, gaat de opdrachtnemer er vanuit dat opdrachtgever akkoord is gegaan en dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

7.3. Indien de opdrachtgever geen bezwaar/aanpassingen heeft geretourneerd en zonder gegronde redenen de opdracht annuleert of de overeenkomst ontbindt is hij schadeplichtig conform artikel 14 van deze algemene voorwaarden.

7.4. De opdrachtgever dient diens bezwaar/aanpassingen binnen 8 uur naar opdrachtnemer te zenden.

7.5. De opdrachtnemer dient wederom schriftelijk akkoord te zijn gegaan met het bezwaar/aanpassingen verzocht door opdrachtgever. Vanaf dat moment zijn beide partijen gebonden.

7.6. De opdrachtnemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

7.7. De opdrachtnemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

7.8. Indien er sprake is van een acute situatie waardoor er snel opgetreden moet worden door opdrachtnemer kan ook zonder de bevestiging een overeenkomst tot stand komen.

7.9. De opdracht kan ook verricht worden op oproepbasis. Het is daardoor een op maat verrichte dienst en kan niet zonder meer worden geannuleerd, voor meer informatie zie artikel 9.

Artikel 8 Wijziging van de opdracht

8.1. Opdrachtgever kan diverse opdrachten aan opdrachtnemer verstrekken.

8.2. Opdrachtgever is zich er van bewust dat indien deze verzoekt om een advies of het vervaardigen van zaak en de opdrachtgever nieuwe informatie verstrekt hiermee de opdracht wordt gewijzigd.

8.3. Indien de opdrachtgever na bevestiging van de opdracht de opdracht wenst te wijzigen dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

8.4. De opdrachtnemer dient de wijziging schriftelijk te aanvaarden. Nadien is deze van kracht.

8.5. De opdrachtnemer behoudt het recht, in belang van opdrachtgever, de opdracht te wijzigen. De opdrachtgever dient hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen.

8.6. De opdrachtgever dient de kosten verbonden aan de wijziging van de opdracht voor diens rekening te nemen.

8.7. Indien er schriftelijk een leveringstermijn overeengekomen is dient de opdrachtgever het risico te aanvaarden dat door de wijziging de overeengekomen levertijd overschreden wordt.

8.8. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke aansprakelijkheid die opdrachtgever, of derden, lijdt ten gevolge van het wijzigen van de leveringstijd.

Artikel 9 Annuleren of tussentijds beëindigen van de opdracht

9.1. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert of tussentijds beëindigd zal opdrachtnemer alle gemaakte kosten, met de besteedde uren inbegrepen, met een vermeerdering van twintig procent aan opdrachtgever in rekening brengen.

9.2. Indien bij opdrachtnemer door derden, welke in opdracht van opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden hebben verricht, annuleringskosten in rekening worden gebracht wegens het annuleren of tussen beëindigen van de opdracht zullen deze met een vermeerdering van twintig procent bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.3. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever en daarmee persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet geannuleerd kunnen worden zal de opdrachtnemer de gehele offerte, thans de afgesproken prijs voor de werkzaamheid en/of zaak, bij opdrachtgever in rekening brengen.

9.4. Indien de werkzaamheid is verricht of zaak tot stand is gebracht door een derde in opdracht van de opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht van opdrachtgever en dien van dien zelfde aard is zoals vermeld in lid 3, zal opdrachtnemer ook deze volledig bij opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 10 Uitvoering van de opdracht

10.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, met alle grootste mogelijke zorgvuldigheid en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.

10.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

10.3. Opdrachtnemer kan meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht is verstrekt indien dit in belang is voor opdrachtgever.

10.4. De opdrachtgever dient, in belang van een tijdige en correcte oplevering, alle informatie en materialen aan opdrachtnemer te leveren die de opdrachtnemer daarvoor nodig acht, thans waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze benodigd zijn voor een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht.

10.5. De opdrachtnemer zal al datgene doen, wat redelijkerwijs nodig is of wenselijk is, om de opdracht binnen de indicatieve opgegeven leveringstermijn.

10.6. Indien er schriftelijk een leveringstermijn is vastgelegd dient de opdrachtgever bij overschrijding de opdrachtnemer alvorens ingebrekestelling schriftelijk sommeren na te komen.

10.7. De opdrachtgever is, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gehouden test uit te voeren en de benodigde vergunningen aan te vragen en de instructies te controleren naar wettelijke of kwaliteitsnormen.

10.8. De productie zal pas van start gaan nadat opdrachtgever de laatste modellen, proeven en/of prototypes hebben getoond en goedgekeurd.

10.9. Indien opdrachtnemer de werkzaamheden dient te verrichten op locatie van opdrachtgever, althans een locatie aangewezen door opdrachtgever, dient de opdrachtgever kosteloos zorg te dragen voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

10.10. Indien voor de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer software, elektronische bestanden of informatiedragers aanlevert, dient de opdrachtgever te garanderen dat deze vrij zijn van virussen en defecten. Schade die opdrachtnemer ten gevolge het nalaten in deze leidt, zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11 Uitbesteding aan derden

11.1. De opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht uit te laten besteden aan derden.

11.2. De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, hebben slechts een indicatieve strekking.

11.3. Indien de opdrachtnemer voor eigen risico en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de opdrachtgever.

11.4. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die deren ook voor de opdrachtgever.

Artikel 12 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

12.1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

12.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 13 Bijkomende kosten

13.1. Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door opdrachtgever, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.

13.2. Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens opdrachtnemer benodigde volledige informatie en/of materialen, dienen voor rekening van opdrachtgever te komen.

13.4. Alle extra arbeidsuren die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 vermeld zullen volgens het gebruikelijke door opdrachtnemer gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.

13.5. Lid 5 Indien opdrachtgever gegevens moet laten controleren door een derden, zoals een accountant, en de uitkomst van controle meer dan 2% of 100 euro afwijkt van de gegevens van opdrachtgever. Komen de kosten van de controle voor opdrachtgever.

Artikel 14 Ontbinding en/of beëindiging van de overeenkomst

14.1. De opdrachtnemer en opdrachtgever behouden het recht om de overeenkomst met betrekking tot de opdracht te ontbinden en/of te beëindigen indien:

de opdrachtgever te kort komt in de diens nakoming;

de opdrachtgever zich dusdanig gedraagt dat er niet verlangd kan worden de opdracht dat de opdracht afgrond wordt;

de opdrachtgever sursèance van betaling of faillissement aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, of onder curatele wordt gesteld;

opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan de verplichting, conform artikel 14 van deze voorwaarden, alle informatie aan de opdrachtnemer die benodigd zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, thans informatie bewust achterhoudt of informatie niet verstrekt waarvan opdrachtgever had kunnen weten dat deze benodigd was voor een correcte uitvoering van de opdracht.

14.2. De opdrachtgever is bij ontbinding tenminste 50% van de in de opdrachtbevestiging overeengekomen prijs aan opdrachtnemer verschuldigd, tenzij de gemaakte kosten, waaronder het honorarium voor de ingebrachte uren, meer bedragen dan de 50% van de afgesproken rekening is, prevaleren deze kosten.

14.3. Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten die opdrachtnemer moet maken ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst zullen voor rekening van opdrachtgever komen.

14.4. De opdrachtnemer kan enkel en alleen in verzuim treden ten opzichte van de prestatie waarvan de opdrachtgever kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is.

14.5. Ten opzichte van alle overige prestaties, delen van prestaties inbegrepen, waarvan de opdrachtgever niet kan bewijzen dat opdrachtnemer in verzuim is behoudt opdrachtgever diens betalingsverplichting. Deze zijn na ontbinding direct opeisbaar.

14.6. Indien er sprake is van grond zoals vermeld in lid 1 beschikt opdrachtnemer over een executoriale titel voor het tot dan verschuldigde bedrag alsmede het bedrag dat opdrachtnemer conform lid 2 aan opdrachtnemer toekomt.

14.7. Indien er sprake is van een situatie zoals vermeld lid 1 onder c dient opdrachtgever terstond opdrachtnemer over deze situatie te informeren, althans indien opdrachtgever de wetenschap heeft dat deze situatie zich op korte termijn kan voordoen.

Artikel 15 Prijzen / Vergoeding

15.1. De tarieven voor de werkzaamheden staan vermeld op de website van de opdrachtnemer.

15.2. Voor de opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd zijn de opdrachtnemer.

15.3. Door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever betaalde kosten (zoals reis- en verblijfkosten, kosten van koeriersdiensten, gerechtskosten e.d.) zullen separaat in rekening worden gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijk BTW-tarief worden berekend.

15.4. Stukken ten behoeve van de opdracht welke verstuurd dienen te worden naar derden, zoals de wederpartij van opdrachtgever, zullen ten allen tijde aangetekend verstuurd worden. De kosten in deze alsmede de tijd voor het verzendklaar maken en het op de post doen zullen aan opdrachtgever worden berekend.

15.5. Indien voor het verrichten van betaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijker wijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen zal opdrachtnemer de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de werkzaamheden of prestaties.

15.6. De diensten van opdrachtnemer worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij onderling tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever een andere schriftelijke afspraak is gemaakt.

15.7. Alle opgegeven prijzen zijn voor particulieren inclusief en voor ondernemers exclusief btw, eventuele verzend-, porto- en transportkosten en heffingen van overheidswege tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

15.8. Indien de opdrachtgever verzoekt om het versturen van een of andere zaak zal opdrachtnemer deze aangetekend versturen. De kosten in deze zullen voor opdrachtgever komen.

15.9. Indien de opdrachtgever de zaak niet aangetekend wenst te versturen vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van alle risico’s en aansprakelijkheden die verbonden zijn aan de verzending.

15.10. De opdrachtgever dient opdrachtnemer nadrukkelijk schriftelijk te verzoeken om de zaak niet aangetekend te versturen.

15.11. Indien na opgave van offerte prijswijzigingen voordoen is de opdrachtnemer gerechtigd deze aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 16 Betalingen

16.1. Facturen dienen uiterlijk veertien werkdagen na factuurdatum te worden voldaan.

16.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft de betaling binnen de termijn van tien werkdagen te voldoen dan zal opdrachtnemer opdrachtgever in gebreke stellen. Na de eventuele termijn geboden in de ingebrekestelling treedt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

16.3. De betaling van de vergoeding en/of voorschot dient te geschieden op bankrekeningnummer van opdrachtnemer onder vermelding van factuurnummer welke vermeld staan op de factuur.

16.4. Opdrachtnemer accepteert geen contante betalingen.

16.5. Door opdrachtgever kan een voorschot worden gevraagd, die in mindering zal worden gebracht op de factuur.

16.6. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

16.7. Vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever aan opdrachtnemer een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Daar boven op is opdrachtgever aan leverancier een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd van vijf procent gerekend over het openstaande bedrag, de boetes daarbij inbegrepen.

16.8. Per herinnering, aanmaning of ingebrekestelling brengt opdrachtnemer ten minste 50 euro in rekening.

16.9. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft, is opdrachtnemer gerechtigd een opeisbare boete te vorderen van tenminste €1500,- (zegge vijftienhonderd euro). Deze boete zal deel uitmaken van de hoofdsom.

16.10. Alle tijd die opdrachtnemer moet steken in het incasseren van de verschuldigde betaling zullen conform de tarieven vermeld op de website van opdrachtnemer aan opdrachtgever worden berekend. Deze boete zal deel uitmaken van de hoofdsom.

16.11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

16.12. De opdrachtgever dient commercialproductie- en (ether) mediakosten, welke opdrachtnemer moet voldoen aan een derde partij, te hebben voldaan voordat opdrachtnemer deze aan de derde partij moet voldoen. De termijn in deze zal vermeld worden op de offerte.

Artikel 17 Incassokosten

17.1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

17.2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever.

17.3. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

17.4. De buitengerechtelijke kosten worden vast gesteld op ten minste 20% van het factuurbedrag met een minimum van 350,- euro excl. BTW.

Artikel 18 Opschorting, staking en ontbinding

18.1. Indien opdrachtgever de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt of bij betaling in gebreke blijft is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, te staken of om een bankgarantie te vragen.

18.2. Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt is opdrachtnemer gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

18.3. Vanaf het moment dat opdrachtgever of opdrachtnemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd.

18.4. Indien opdrachtgever de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt is opdrachtnemer gerechtigd om in het geval van het leveren of hosten van een website, die website offline te zetten.

18.5. De partij die ontbindt, staakt of opschort is in de ruimste zin des woords aansprakelijk voor de gevolgen in deze, tenzij het deze partij niet te wijten is.

18.6. De opdrachtnemer is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding om schadevergoeding voor de kosten, interesten, gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van opdrachtgever.

Artikel 19 Overmacht

19.1. Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van opdrachtnemer, opdrachtnemer gedeeltelijk of geheel beperken de opdracht naar behoren of tijdig uit te voeren.

19.2. De overeenkomst kan door opdrachtnemer worden ontbonden of beëindigd indien er sprake is van overmacht aan diens zijde.

19.3. Lid 2 is alsmede van toepassing indien er sprake is van overmacht bij leveranciers, of derden die in opdracht van opdrachtnemer de opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd, van opdrachtnemer.

19.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

Artikel 20 Aansprakelijkheid

20.1. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat opdrachtgever aan vergoeding heeft betaald en/of verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, mits deze te wijten is aan bewuste nalatigheid van opdrachtnemer.

20.2. Indien de opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever werkzaamheden dient te verrichten aan een voertuig, vaartuig of vliegtuig dient de opdrachtgever deze te verzekeren tegen diefstal, inbraak, of verlies van het voertuig. De opdrachtnemer wijst elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door diefstal, inbraak of verlies nadrukkelijk van de hand.

20.3. Indien opdrachtgever de zaak aflevert met voorwerpen daarin, geldt de exoneratie ook die voorwerpen.

20.4. De opdrachtnemer biedt de mogelijkheid aan om tegen een meerprijs de verzekering voor opdrachtgever af te sluiten.

20.5. Indien opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt de zaak op te halen dient opdrachtgever deze te verzekeren voor eventuele schade ontstaan tijdens het halen of brengen van de zaak.

20.6. De in dit artikel bedongen exoneratie geldt ook bij gebruik van ongeschikte (was)middelen of gebreken aan de installatie of gebruikte apparatuur.

20.7. Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk twee maanden na verzenddatum bij de opdrachtnemer te zijn ingediend. Hierna vervalt het recht op schadevergoeding.

20.8. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden.

20.9. Opdrachtgever is, indien hij overweegt opdrachtnemer aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met opdrachtnemer in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

20.10. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten indien de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de opdrachtgever, de materialen van opdrachtgever of een door opdrachtgever ingeschakelde derden:

indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van opdrachtgever of van een door opdrachtgever ingeschakelde derden;

indien de schade het gevolg is van een wijziging van de offerte, prijsopgaven of facturen van toeleveranciers of opdrachtnemer;

indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een opdrachtgever gegeven controlemogelijkheid en opdrachtgever die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.

20.11. De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen, bedrijfsstagnatie is door opdrachtnemer uitgesloten.

20.12. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot onderstaande schades indien deze opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan:

de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan opdrachtnemer toe te rekenen schade;

de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door opdrachtnemer gebrekkig geleverde prestatie;

de kosten ten gevolge van de schadebeperkingplicht van opdrachtgever;

20.13. Twaalf maanden nadat een aan opdrachtnemer toerekenbare schade is ontstaan komt de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te vervallen.

20.14. Indien de opdrachtnemer op locatie van de opdrachtgever, althans een locatie aangewezen door opdrachtgever, de opdracht dient uit te voeren, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een verzekering welke schades, welke geen gevolg zijn van de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer, dekt. Hierbij moet worden gedacht aan simpele ongelukken zoals het omstoten van een vaas of iets dergelijks.

20.15. Indien de opdrachtgever een zakelijke klant betreft, en opdrachtnemer aansprakelijk is voor de geleden schade, is de schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de afgelopen maand.

20.16. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden welke gevolge is van een toerekenbare aansprakelijkheid van opdrachtnemer.

20.17. De exoneratie voor schades bedongen in dit artikel gelden ook voor onderschikten, derden en/of werknemers van opdrachtnemer.

Artikel 21 Reclames

21.1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden aan een voertuig, vaartuig of vliegtuig dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein van opdrachtnemer althans tenminste binnen 24 uur aan opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt. De ondernemer zal dan daarvan een schriftelijke bevestiging meegeven.

21.2. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen twee maanden na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert.

21.3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en zover mogelijk, de schade van opdrachtgever te beperken of ongedaan te maken, althans de opdracht opnieuw uit te voeren zover dat naar objectieve maatstaven nog mogelijk is.

21.4. In geval van terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van de vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden.

21.5. Indien de opdrachtgever een bezwaar heeft ten opzichte van de factuur dient hij dit acht dagen na factuur datum schriftelijk aan de opdrachtnemer te melden. Dat schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op.

21.6. Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren de gegevens van opdrachtnemer.

21.7. In geval van reclame is opdrachtgever is verplicht zo gedetailleerd mogelijk diens klacht te formuleren, opdat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

21.8. De opdrachtgever dient binnen twee maanden na levering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van zichtbaar gebrek.

21.9. De aansprakelijkheid inzake het recht van reclame is uitgesloten op advertenties, drukwerk of andere media tenzij er sprake is opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

21.10. De opdrachtgever dient binnen twee maanden na constatering schriftelijk opdrachtnemer in kennis te stellen van een onzichtbaar gebrek.

21.11. De in lid 9 vermelde constatering wordt gelijk gesteld met het moment waarop de opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen constateren dat er sprake was van een onzichtbaar gebrek.

21.12. Indien de afwijking in het geleverde werk ten opzichte van het oorspronkelijke model, ontwerp, proef of tekening van geringe betekenis is kan opdrachtgever niet het werk afwijzen, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

21.13. Indien een voorgenoemd termijn is verstreken, kan de opdrachtgever zich hier niet in rechte op beroepen, en wijst opdrachtnemer elke vorm van aansprakelijkheid af.

Artikel 22 Garantie

22.1. Bij apparatuur die met fabrieksgarantie worden afgeleverd, kan de opdrachtgever zich met klachten ook rechtstreeks tot de fabrikant of importeur wenden. Desgevraagd kan Opdrachtnemer daarbij bemiddelen, bijvoorbeeld door de apparatuur namens en voor risico van opdrachtgever te verzenden naar de fabrikant of de importeur. Bij stilzwijgen in het kader van de overeenkomst omtrent garantie zal Opdrachtnemer gedurende een periode van twee maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever en onder voorwaarde dat opdrachtgever de betreffende zaken bij Opdrachtnemer aanlevert. Artikel 7:21 B.W. wordt uitgesloten.

22.2. Gezien de aard werkzaamheden verricht door opdrachtnemer (waaronder het beletteren van de zaken en het blinderen van de ramen) welke door andere van buiten komende oorzaken aangetast kunnen worden, zal er door opdrachtnemer foto’s worden gemaakt voorafgaande aan de en na het verrichten werkzaamheden.

22.3. Indien de opdrachtgever van mening is dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige schade, een reclame heeft met betrekking tot de verrichte werkzaamheden, of aanspraak wil maken op enige garanties dan zullen de foto’s als bewijs dienen of de opdrachtnemer diens werkzaamheden naar behoren heeft verricht.

22.4. Als toevoeging aan lid 3 kunnen partijen zich wenden tot een derde partij welke een oordeel dient te vellen over het in lid 3 opgestelde mogelijkheid. De kosten in deze komen ten allen tijde voor degene die ongelijk is gesteld.

22.5. Wanneer een der partijen toch een contraonderzoek verzoekt komen diens kosten wederom voor degene die in ongelijk is gesteld.

22.6. Alle programmatuur is van garantie uitgesloten, tenzij door de desbetreffende fabrikant of importeur garantie wordt verstrekt, in welke geval Opdrachtnemer voor opdrachtgever zo nodig eveneens zal bemiddelen.

22.7. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.

22.8. Opdrachtnemer geeft drie maanden garantie op verrichte reparaties. Op schoonmaak -c.q. onderhoudswerkzaamheden, alsmede op reparaties vanwege bliksem-, water-of vochtschade, wordt geen garantie gegeven.

22.9. Bij terugkeer van de klachten binnen drie maanden na reparatie worden alleen de onderdelen, die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen, in rekening gebracht. Blijkt echter de oorzaak van de klacht een andere, dan zal de reparatie aan opdrachtgever worden berekend.

22.10. Onderhoud, wijziging of reparatie van door Opdrachtnemer geleverde zaken en van programmatuur, welke niet door Opdrachtnemer is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bij voorbeeld brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan Opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.

22.11. Opdrachtnemer is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens Opdrachtnemer, dan wel de programmatuur gebruikt in een verwerkingseenheid die qua samenstelling of qua uitvoering is gewijzigd ten opzichte van de situatie waarin het gebruiksrecht is verstrekt, tenzij met betrekking tot het gebruik na deze wijziging(en) Opdrachtnemer schriftelijk haar toestemming heeft gegeven.

22.12. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Opdrachtnemer.

22.13. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

22.14. Tenzij expliciet anders is overeengekomen wordt garantie op eerder gebruikte zaken zoals demonstratiemodellen nadrukkelijk uitgesloten.

22.15. In voorkomende gevallen kan de opdrachtgever met Opdrachtnemer een verlengde garantietermijn overeenkomen.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan al diens verplichtingen heeft voldaan.

23.2. Opdrachtgever is verboden geleverde zaken te verpanden.

23.3. Zolang de opdrachtgever diens verplichtingen nog niet heeft voldaan is opdrachtgever verplicht geleverde zaken te verzekeren tegen brand, ontploffings- en waterschade en diefstal.

23.4. De polis van de verzekering zoals vereist in lid 3 dient op verzoek van opdrachtnemer ter inzage worden aangeboden.

23.5. Indien er sprake is van een adviserende dienstverlening geldt dat er een eigendomsvoorbehoud ligt op de nog openstaande facturen van opdrachtnemer op opdrachtgever.

Artikel 24 Retentierecht

24.1. Tot het moment dat de opdrachtgever aan al diens verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan blijven de objecten (voertuigen) waarop de overeenkomst betrekking heeft eigendom, althans beheer, van opdrachtnemer.

24.2. De opdrachtnemer heeft voorrang op derden met betrekking tot het verhalen van eventuele vorderingen op opdrachtgever, welke bewerkstelligd kan worden door het object ten gelden te maken.

24.3. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever aan al diens verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 25 Gebruik en licentie

25.1. De opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, een licentie voor het gebruiken en verveelvoudigen een werk waarvan de opdrachtnemer de auteursrechtelijke is.

25.2. De opdrachtgever dient alvorens ingebruikname opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken waarvoor opdrachtnemers ontwerp gebruikt zou worden.

25.3. De licentie is beperkt tot hetgeen wat schriftelijk overeengekomen is.

25.4. De licentie is persoonlijk en is op geen enkele wijze overdraagbaar tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

25.5. Indien opdrachtgever het voorlopige of definitieve ontwerp wijzigt, verminkt, aantast en gebruikt op een andere wijze dan overeengekomen is, is de opdrachtgever opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, of een vergoeding naar redelijkheid en billijkheid in verhouding tot de inbreuk op het auteursrecht van de opdrachtnemer.

25.6. Lid 5 is alsmede van toepassing op natuurlijke en/of rechtspersonen, waaronder ook rechtspersonen waarvan opdrachtgever eigenaar is, eigenaar wordt, of deel van is, of deel van wordt, de opdrachtgever diens naam in heeft veranderd, of naar de opdrachtgever te herleiden is, in de zin van vennoot, aandeelhouder of werknemer, al dan niet in opdracht van of bij goedkeuring van opdrachtgever.

25.7. De bewijslast ten opzichte van de voorgaande leden 5 en 6 dat opdrachtgever niet de auteursrechten van opdrachtnemer schendt liggen ten allen tijde bij de opdrachtgever.

25.8. De licentie komt te vervallen indien:

opdrachtgever diens (betalings)verplichtingen jegens opdrachtnemer niet nakomt. Indien ten opzichte van de gehele opdracht de tekortkoming van ondergeschikte betekenis is komt de licentie niet of ten dele te vervallen;

opdrachtgever de opdracht intrekt, annuleert, beëindigt of ontbindt.

25.9. Met inachtneming van de belangen de opdrachtgever behoudt opdrachtnemer het recht het ontwerp voor eigen promotie te gebruiken.

Artikel 26 Intellectueel eigendom

26.1. Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan opdrachtnemer.

26.2. Als intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan alle rechten met betrekking tot het auteursrecht, octrooirecht en het modelrecht.

26.3. De werken/zaken waarop lid 1 van toepassing is zijn onder andere ontwerpen, ontwerpschetsen, illustraties, mallen, maquettes, modellen, opzetjes, materialen, bouwtekeningen, prototypes, websites, foto’s en logo’s, bedrijfsideeën, documenten, formats, producten, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer.

26.4. Alleen de opdrachtnemer is bevoegd om de rechten zoals vermeld in lid 2 in depot of register vast te leggen.

26.5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden en opdrachtgever eigen intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de door opdrachtgever verstrekte zaken zoals vermeld in lid 3.

26.6. Het is opdrachtgever nadrukkelijk verboden, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geestesproducten van opdrachtnemer, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

26.7. Alle producten van opdrachtnemer worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op licentiebasis verstrekt, zie artikel 24. Het gebruik in deze is dus persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

26.8. In het geval van een zakelijke opdrachtgever mogen de producten enkel en alleen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, gebruikt worden in de onderneming waarvoor het product bedoeld is. Het is dan nadrukkelijk verboden het product her te gebruiken in volgende en/of andere onderneming van opdrachtgever.

26.9. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter in winning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

26.10. Indien de opdrachtnemer twijfelt over het intellectuele eigendomsrecht van toepassing op door opdrachtgever verstrekte zaken, dienen de onderzoekskosten voor rekening van opdrachtgever te komen.

26.11. Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.

26.12. Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.

26.13. Opdrachtnemer is gerechtigd diens werken te voorzien van diens naam en/of te gebruiken ter promotie van de eigen organisatie en dienstverlening.

26.14. Van dit artikel kan enkel en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

26.15. Indien de opdrachtgever een van de leden uit dit artikel alsmede artikel 24 overtreedt dient de opdrachtgever per overtreding tenminste € 1000,- en € 500 per dag dat de overtreding voortduurt aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 27 Geheimhoudingsplicht

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ter kennis is genomen tijdens, voor en na de overeenkomst.

Artikel 28 Toepasbaar rechtsgebied en geschillen

28.1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

28.2. Partijen zullen pas nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten een beroep op de rechter doen.

28.3. Het Nederlandse recht prevaleert bij zowel nationale als internationale geschillen alsmede bij deze algemene voorwaarden.

28.4. De nietigheid of vernietiging van enige bepaling uit deze algemene voorwaarden zal nimmer ten gevolge hebben dat deze algemene voorwaarden in diens geheel nietig of vernietigbaar is.

28.5. Lid 2 geldt ook voor grensoverschrijdende partijen.

28.6. Opdrachtnemer wijst nadrukkelijk het Weens Handelsverdrag af.

De opdrachtnemer: Cartelli, handelsnaam Cartelli Customs, Fustweg 1H - 2031CJ Haarlem.

Service

Wij staan niet alleen bekent om onze detail en kwaliteit, maar ook om onze flexibiliteit.
Heeft u bijzondere wensen, zoals de haal- en brengservice of heeft u een bestelling met spoed nodig.
Neem dan contact met ons op over de mogelijkheden.
×